Media

Amniotics AB får positiva säkerhetsdata från klinisk studie med PulmoStem™

Non-Regulatory

December 19, 2022

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelar idag att säkerheten har utvärderats i den första kohorten i den pågående kliniska fas-Ib studien, som undersöker den lungspecifika stamcellsterapin PulmoStem™ hos sjukhusinlagda patienter med svåra luftvägsinfektioner, orsakat av COVID-19, RSV eller andra virusinfektioner.

Studiens doseskaleringskommitté har konkluderat att då ingen dosbegränsande säkerhetsfynd sågs på dosnivån en miljon celler per kilogram, kan dosen höjas till två miljoner celler per kilogram. Patienter med Covid-19 och respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) behandlades i den första kohorten.

Det primära målet med studien är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av intravenös (IV) dosering av PulmoStem hos patienter med allvarliga nedre luftvägsinfektioner som Covid-19, influensa A, metapneumovirus och respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus). Studien inkluderar även sekundära och explorativa effektmått relaterade till lungfunktion, biomarkörer för inflammatoriskt svar och andra kliniska effektmått.
 
Studien är en adaptiv och doseskalerande studie som inkluderar sjukhusinlagda patienter med Covid-19. Rekryteringen förväntas vara slutförd under Q1 2023. Se även clinicaltrials.gov (Identifier: NCT05348772) för ytterligare detaljer.
 
“Det är mycket glädjande med den här positiva säkerhetsdata.  Dessutom har vi nu exponerat både patienter med Covid-19 och RS-virus i studien, vilket öppnar nya möjligheter med PulmoStem och för Amniotics. Luftburna virus påverkar många människor globalt och utgör en enorm börda för hälso- och sjukvården och PulmoStem utgör en ny behandlingsmöjlighet för dessa svåra och potentiellt dödliga lungsjukdomar” säger Amniotics VD Marcus Larsson.

Om PulmoStem™
PulmoStem™ är en lungspecifik stamcellsprodukt framtagen från fullgånget fostervatten. PulmoStem™ förväntas vara effektiv vid olika akuta och kroniska lungsjukdomar genom modulering av kroppens immunsvar och antifibrotiska förmåga. Den första kliniska studien i människa med PulmoStem™ är inriktad på sjukhusinlagda patienter som drabbats av nedre luftvägsinfektioner orsakade av covid-19, influensa A, metapneumovirus och respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) vilka kan leda till akut lungsvikt (ARDS). PulmoStem™ utvärderas också för behandling av kronisk lungsjukdom såsom Idiopatisk lungfibros (IPF) och vid lungtransplantation.

Upcoming events

Read more

Subscribe