Media

Amniotics AB (publ) Rapport över det Andra Kvartalet 2023

Regulatory

August 31, 2023

Positiva topline-studieresultat och nyckelpatent beviljat

April – Juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -6.0 (-10.2) mkr.
 • Totalresultat uppgick till -6.5 (-10.7) mkr.
 • Totalresultat per aktie uppgick till -0,031 (-1,11) kr.
 • Kassaflöde uppgick till -34,5 (-3,6) mkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5.8 (29,1) mkr.
 • Soliditet vid rapportperiodens slut uppgick till 35 (65) %.
 • Vid årsstämman den 22 Maj 2023 omvaldes Marcus Larsson, Christopher Bravery, Fredrik Tiberg, Ingrid Atteryd Heiman och Peter Buhl Jensen som styrelseledamöter. Peter Buhl Jensen omvaldes som styrelseordförande.
 • Enligt tidigare kommunicerad information har bolaget under detta kvartal betalat ut 25,3 mkr till övriga konsortiedeltagare av det EU Pathfinder-bidrag som erhölls under första kvartalet.
 • Amniotics har under kvartalet kunnat presentera att det primära effektmåttet för PulmoStem Fas I studien uppnåddes.
 • Under juni månad offentliggjordes utfallet från teckningsoptionsprogrammet TO2 där glädjande var att täckningsgraden låg på över 90 %.
 • Bolaget beviljades även ett nyckelpatent i EU för bolagets teknologiplattform, inkluderande PulmoStem, vilket är giltigt åtminstone till år 2040.
 • Lovande data rörande vår produktkandidat CogniStem presenterades i juni månad på ett internationellt stamcellssymposium.

Övriga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget har utöver befintlig kassa ett nytt lånelöfte avtalat på 5 Mkr för att finansiera fortsatt utveckling av den befintliga verksamheten i enlighet med affärsplan.
 • Bolaget har förlängt låneavtalet med Buntel AB (tidigare Modelio Equity AB) 4,8 Mkr.
 • Styrelsen i Amniotics beslutade den 31 augusti 2023, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 3 oktober 2023, att genomföra en emission om högst 2 502 044 100 units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolaget kan som högst tillföras cirka 25 MSEK före emissionskostnader i företrädesemissionen. Emissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsavsikter, teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Amniotics komma att tillföras ytterligare högst cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Vd har ordet
Positiva topline-studieresultat och nyckelpatent beviljat
Amniotics har under kvartalet kunnat presentera att det primära effektmåttet för PulmoStem Fas I studien uppnåddes, d.v.s. 100 % överlevnad och att inga fördefinierade komplikationer inträtt. Detta banar vägen för fortsatt utveckling av PulmoStem, där inriktningen är att förbättra utfallet vid lungtransplantationer. Detta område är av särskilt medicinskt intresse, då medelöverlevnaden efter lungtransplantation endast är ca. 6 år. Således ett område där åtgärder för att skydda organet och patienten genom cellterapi synes särskilt angelägna. Bolaget beviljades även ett nyckelpatent i EU för bolagets teknologiplattform för utvinning och användning av neonatala stamceller, inkluderande PulmoStem, vilket är giltigt åtminstone till år 2040. Bolaget har fortsatt det praktiska och regulatoriska arbetet inför fortsatta kliniska prövningar av PulmoStem.

Under juni månad offentliggjordes utfallet från teckningsoptionsprogrammet TO2 som glädjande uppnådde en täckningsgrad på över 90 %. Tyvärr blev teckningskursen betydligt lägre än tidigare prognoser indikerat och bolaget behöver därför skyndsamt attrahera nytt kapital. Marknadsläget har jämfört med föregående kvartal inte förbättrats, men vår förhoppning är att våra aktieägare kommer fortsätta stödja bolaget. Vårt sparprogram som resulterade i kraftfulla åtgärder i början av 2023 kommer att ge full effekt från och med oktober månad 2023 och vi kan med den nya kraftfullt nedbantade organisationen fortsätta leverera värdeökning till en signifikant lägre kostnad.

Lovande data rörande vår produktkandidat CogniStem presenterades i juni månad på ett
internationellt stamcellssymposium. Vi kunde visa att dessa celler selektivt anrikats/sökt sig till hjärnan kopplat till förbättring av sensoriska funktioner i ett modellsystem. Det innebär att det finns mycket som tyder på att CogniStem kan passera blod-hjärnbarriären. Bolaget ser detta som ett mycket lovande resultat vilket gör att vi kommer accelerera detta pre-kliniska forskningsprogram där måldiagnoserna är de degenerativa hjärnsjukdomarna Parkinson’s, Alzheimer och ALS.

Bolaget har även ökat fokus på kontraktstillverkning i bolagets GMP-anläggning som framtida intäktskälla. Som tidigare meddelats är bolagets strategi att finna strategiska samarbetspartners för att hjälpa bära utvecklingskostnaderna och detta arbete fortgår.

Lund, augusti 2023
Marcus Larsson

För ytterligare information kontakta:
Marcus Larsson
VD, Amniotics AB
Phone: +46 (0) 763 0840 91
Email: ml@amniotics.com

Om Amniotics
Amniotics AB (publ) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa terapier, baserade på stamceller från fostervatten. Bolagets mål är att utveckla terapier för att behandla sjukdomar där effektiva behandlingar idag saknas.
Amniotics har en etablerad GMP-anläggning, godkänd och licensierad av Läkemedelsverket. Företaget har kapacitet som en kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) för andra bioteknikföretag.
Amniotics har sitt säte i Lund.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB,
Läs mer på www.amniotics.com.

Upcoming events

Read more

Subscribe