Media

Amniotics AB (publ) Rapport över det Första Kvartalet 2023

Regulatory

May 5, 2023

Klinisk studie slutförd

Januari – mars i sammandrag  

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -10,8 (-10,6) mkr.
 • Totalresultat uppgick till -11,8 (-11) mkr.
 • Totalresultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,69) kr.
 • Kassaflödet uppgick till 31,2 (-11,2) mkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 40,3 (32,8) mkr.
 • Soliditet vid rapportperiodens slut uppgick till 17 (82) %.
 • Vid extra bolagstämma i Bolaget den 17 februari 2023 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut av den 17 januari 2023 om företrädesemission av högst 144 596 970 units.
 • Amniotics genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget 25,3 MSEK före emissionskostnader samt kvittning och återbetalning av utestående brygglån. Kvarstående lån efter kvittning och återbetalning uppgår till 4,2MSEK.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Gerton Jönsson utsågs till ny CFO. Gerton Jönsson tillträder den 2 maj, 2023.

Övriga händelser under kvartalet

 • Bolaget erhöll positiva besked om säkerhetsdata för PulmoStem™ i klinisk studie. Bolaget meddelade att säkerhet har fastställts i den andra kohorten i den avslutade kliniska fas-Ib studien, som undersöker den lungspecifika stamcellsterapin PulmoStem™ hos sjukhusinlagda patienter med svåra luftvägsinfektioner, orsakat av COVID-19, RSV eller andra virusinfektioner.

Vd har ordet

Klinisk studie slutförd
Amniotics slutförde under första kvartalet 2023 den första kliniska fas I studien av PulmoStem på människa. I studien inkluderades patienter med svåra nedre luftvägsinfektioner orsakade av virus, inklusive Covid-19. Positiva data från säkerhetskommitténs utvärdering kunde rapporteras. Att säkerhet etablerats i relevanta dosnivåer är av stort värde för bolagets fortsatta utvecklingsprogram av PulmoStem. Slutrapport för studien väntas tidigt under tredje kvartalet 2023. Parallellt med detta har bolaget redan påbörjat analys av möjliga förbättringar av de praktiska aspekterna rörande beredning, hantering och administration av PulmoStem. Denna typ av produktoptimering är en viktig del i produktutvecklingen, där vi särskilt fokuserar på användbarhet av PulmoStem vid lungtransplantation som vi ser som ett lovande indikationsområde. Diskussioner avseende en fortsättning inom lungtransplantationsområdet pågår med en intresserad forskningsklinik.

Bolaget genomförde under första kvartalet en företrädesemission vilken tecknades till 70 procent. Förstås hade bolaget hoppats på en högre teckningsgrad, men med tanke på kapitalmarknadens klimat är vi ändå nöjda med utfallet. Den strategiska omorienteringen att aktivt söka samarbetspartners för våra utvecklingsprojekt i stället för att som tidigare driva projekten själva ledde till att bolagets har genomfört en kraftfull omorganisation bolaget. Den inleddes under fjärde kvartalet 2022 har fortsatt enligt plan. Bolaget är nu betydligt bättre rustat att möta de kräva marknadsförhållandena. Vi har också kunnat förstärka forskning- och utvecklings- organisationen med en specialist inom iPSC området (generella
stamceller) vilket anknyter till Amniotics NK-cells projekt. I detta sammanhang kan nämnas att bolaget arbetat med att färdigställa erforderliga samarbetsavtal för det EU-stödda konsortium inom utvecklingen av nya NK-cells baserade terapier som Amniotics leder. Med avtal på plats är nu projektet officiellt startat sedan den första april 2023. Totalt stöd som konsortiet erhåller är 3.8MEUR och projektet löper över tre år. Förutom Amniotics ingår Köpenhamns Universitet, Lunds Universitet samt Medizinische Hochschule Hannover.

Sammanfattningsvis har kvartalet innehållit ett flertal strategiska framgångar för bolaget och vi arbetar vidare att förädla dessa genom fokusering av resurser inom forskning och utveckling mot våra prioriterade områden. Bolaget har även ökat insatserna för att söka strategiska samarbetspartners för verksamhetsutvecklingen.
 
Lund, april 2023
Marcus Larsson

Upcoming events

Read more

Subscribe