Media

Amniotics AB (publ) Rapport över det Tredje Kvartalet 2023

Regulatory

November 27, 2023

100 % garanterad företrädesemission.

Juli – September i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -5,6 (-15,3) mkr.
 • Totalresultat uppgick till -6,7 (-16,4) mkr.
 • Totalresultat per aktie uppgick till -0,032 (-1,02) kr.
 • Kassaflöde uppgick till -2,2 (-5,5) mkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,6 (23,6) mkr.
 • Soliditet vid rapportperiodens slut uppgick till -115 (31) %.
 • Bolaget har utöver befintlig kassa ett nytt lånelöfte avtalat på 5 Mkr för att finansiera fortsatt utveckling av den befintliga verksamheten i enlighet med affärsplan.
 • Bolaget har förlängt låneavtalet med Buntel AB(tidigare Modelio Equity AB (publ)) 4,2 Mkr plus ränta.
 • Styrelsen i Amniotics beslutade den 31 augusti 2023, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 3 oktober 2023, att genomföra en emission om högst 2 502 044 100 units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolaget kan som högst tillföras cirka 25 MSEK före emissionskostnader i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är säkerställd till 100% och omfattas av teckningsförbindelser, botten- och toppgarantiåtaganden uppgående till cirka 25 MSEK.
 • Under perioden har bolaget erhållit den slutliga studierapporten för bolagets kliniska prövning med cellterapikandidaten PulmoStem vilken utvärderats i patienter som insjuknat i svår virusinfektion i nedre luftvägarna inkluderande Covid-19, Influenza A och RS-virus. Rapporten konfirmerar de tidigare kommunicerade positiva topline-data för säkerhet och tolererbarhet.
 • Singapores patentmyndighet, The Singapore Patents Registry, har godkänt en patentansökan för bolagets fostervattenuppsamlings-teknologi. Detta patent, no. 10201609919W, “Cells, methods and apparatuses for amniotic fluid collection and isolation of cells”, skyddar Amniotics rättigheter för denna teknologi i Singapore åtminstone till 2034.

Januari – September i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -22,1 (-36) mkr.
 • Totalresultat uppgick till -25 (-38,1) mkr.
 • Totalresultat per aktie uppgick till -0,12 (-2,37) kr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5,5 (-20,4) mkr.
 • Amniotics genomförde en företrädesemission i mars som tillförde bolaget 25,3 MSEK före emissionskostnader samt kvittning och återbetalning av utestående brygglån. Kvarstående lån efter kvittning och återbetalning uppgick till 4,2MSEK.
 • Gerton Jönsson utsågs till ny CFO. Gerton Jönsson tillträdde den 2 maj, 2023.
 • Amniotics har under kvartalet kunnat presentera att det primära effektmåttet för PulmoStem Fas I studien uppnåddes.
 • Under juni månad offentliggjordes utfallet från teckningsoptionsprogrammet TO2 där glädjande var att täckningsgraden låg på över 90 %.
 • Bolaget beviljades även ett nyckelpatent i EU för bolagets teknologiplattform, inkluderande PulmoStem, vilket är giltigt åtminstone till år 2040.
 • Lovande data rörande vår produktkandidat CogniStem presenterades i juni månad på ett internationellt stamcellssymposium.

Övriga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Extra bolagsstämma den 3 oktober beslutade om två minskningar av aktiekapitalet; en för förlusttäckning och en för avsättning till fritt eget kapital, samt därtill hörande ändringar av gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Genom de bägge minskningarna minskade aktiens kvotvärde från cirka 0,054089 kronor till 0,0024 kronor. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut av den 31 augusti 2023 om företrädesemission av högst 2 502 044 100 units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO3.
 • Styrelsen offentliggjorde den 27 oktober utfallet i den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO3, som offentliggjordes den 31 augusti. Totalt tecknades 54,3 % av företrädesemissionen med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades cirka 1,7 procent av företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter och cirka 44,0 procent av företrädesemissionen tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och genom företrädesemissionen tillfördes Amniotics initialt cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökade antalet aktier i Amniotics med 2 502 044 100, och aktiekapitalet ökade med 6 004 905,84 kronor.
 • Bolaget har erhållit ett positivt utlåtande av kommitén för särläkemedelsstatus (COMP) vid europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för PulmoStem (AmnioPul-02) vid behandling av Primary Graft Dysfunction (PGD) i samband med lungtransplantation.

Vd har ordet
100 % garanterad företrädesemission

Under tredje kvartalet kunde bolaget presentera en 100 % garanterad företrädesemission á 25MSEK och när detta vd-ord skrivs är transaktionen avklarad. Att Amniotics i det förnärvarande bistra investerings-klimatet kunnat göra denna transaktion tar jag som ett styrketecken.

Bolaget har erhållit den slutliga studierapporten för PulmoStem Fas Ib studien vid svår nedre luftvägsinfektion vilken konfirmerade de tidigare kommunicerade positiva topline-data för säkerhet och tolererbarhet i bägge utvärderade dosnivåerna. Vårt huvudsakliga kliniska program är inriktat mot behandling av svåra komplikationer vid lungtransplantationer, så kallad Primary Graft Dysfunction (PGD) med vår lungspecifika cellterapikandidat PulmoStem.

Glädjande nog har vi erhållit ett positivt utlåtande av kommittén för särläkemedelsstatus (COMP) vid europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för just denna behandlings-indikation vilket jag ser som en validering av såväl PulmoStem-projektet som bolagets teknologiplattform. Vi har fortsatt planeringsarbetet för en Fas I studie inom PGD med start under första halvan av 2024.

Vår GMP-produktionsanläggning (där vi utvecklar och tillverkar våra cellterapi-
kandidater) har under kvartalet inspekterats av läkemedelsverket och vårt tillverkningstillstånd har förlängts till 2028. Inom våra NK-cellprojekt har arbetet fortskridit, såväl inom fortsatt grundforskning som genom samarbeten inom det EU-stödda NK-konsortiet vi leder. Bolagets patentportfölj har under Q3 ytterligare stärkts genom ett beviljat patent i Singapore för Amniotics fostervatten-insamlingsteknologi.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de tidigare och nytillkomna ägare som gjorde vår företrädesemission framgångsrik.

Lund, november 2023
Marcus Larsson

https://www.amniotics.com/investors/financial-reports/

Upcoming events

Read more

Subscribe