Media

Amniotics genomför en företrädesemission av units om cirka 36,1 MSEK säkerställd till cirka 70 procent och tidigarelägger publicering av delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022

Regulatory

December 20, 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma i Bolaget den 20 januari 2023, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 36,1 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Amniotics större befintliga aktieägare, däribland verkställande direktör Marcus Larsson genom Deflexum AB, Christer Fåhraeus genom Fårö Capital AB (”Fårö Capital”) samt från LSCS Invest AB, uppgående till totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 16,5 MSEK, vilket gör att Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 70 procent. Emissionslikviden avser till största del finansiera klinisk utveckling, forskning och utveckling samt affärsutveckling. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 december 2022 till 19 januari 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • En (1) befintlig aktie i Amniotics berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av nio (9) units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2.
 • Teckningskursen är fastställd till 0,25 SEK per unit, vilket motsvarar 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 36,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 24 januari 2023 och teckningsperioden löper från och med den 26 januari 2023 till och med den 9 februari 2023.
 • Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 20 januari 2023.
 • Ett antal av Bolagets större aktieägare visar sitt stöd för Företrädesemissionen och har ingått avtal om teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 16,5 MSEK, vilket gör att Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 70 procent.
 • För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
 • I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period om 180 dagar från offentliggörandet av Företrädesemissionen.
 • Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 20 januari 2023 (”Prospektet”).
 • Amniotics har i samband med Företrädesemissionen omförhandlat de utestående lån som upptagits från Modelio Equity AB (”Modelio”) och Fårö Capital i maj 2022. Efter Företrädesemissionen kommer kvarstående kapitalbelopp att uppgå till högst 4,0 MSEK från Modelio, medan Fårö Capitals lån kommer att vara reglerat i sin helhet. Lånet förlängs till den 30 september 2023 och löper fortsatt med en månatlig ränta om 1,5 procent.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Amniotics är ett biopharmabolag som utvecklar allogena cellterapiläkemedel med utgångspunkt från fostervatten vid planerade kejsarsnitt. Bolaget utvecklar två typer av cellterapi; den ena är så kallade mesenkymala stamceller (”MSC”), med den särskilda egenskapen att cellerna härrör från olika vävnader från det nyfödda barnet via fostervatten; lunga/njure/nervsystem/hud. Den andra typen är så kallade Natural Killer-celler (”NK-celler”) vilka genereras via så kallad iPSC (Eng. induced Pluripotent Stem Cells) där de producerade cellerna skall användas i cancerbehandling. Bolaget har idag utvecklat en flerfaldigt patenterad process, vilken innefattar extraktion av fostervatten med en egenutvecklad medicinteknisk produkt, sortering och mångdubbling av stamcellerna, vilket utförs i den egna GMP-godkända (Eng. Good Manufacturing Process) produktionsanläggningen vilket inkluderar slutlig förpackning av stamcellsmaterialet i ampuller. För ett flertal sjukdomar och tillstånd där effektiv behandling idag saknas eller är otillräcklig kan cellterapi vara ett potentiellt alternativ. Amniotics ser en möjlighet att kunna adressera detta medicinska behov genom att utveckla nya effektiva behandlingsmetoder baserat på vävnadsspecifika MSC och NK-celler.

Amniotics fas Ib-studie på sjukhusinlagda patienter med måttlig till svår nedre luftvägsinfektion orsakad av covid-19 eller andra allvarliga luftburna virus, t.ex. influensa A, är den första kliniska studien på människa med syfte att undersöka säkerhet och tolerabilitet för intravenös (IV) dosering vid olika doser av Bolagets lungspecifika produkt, PulmoStemTM. Studien utförs i Sverige och Storbritannien, där den första patienten behandlades under oktober 2022. Den 19 december 2022 offentliggjorde Bolaget att säkerhet har etablerats i den första cohorten.

NK-cells-projektet är ett nyligen etablerat strategiskt fokusområde för Amniotics och är i preklinisk fas. Bolaget arbetar för närvarande med att implementera det fortsatta utvecklingsprogrammet till att vara GMP-kompatibelt för att på så sätt snabba på utvecklingen mot klinisk prövning. Bolaget har hittills sex inlämnade patentansökningar inom detta område och planerar lämna in en sjunde patentansökan under första halvåret 2023. Bolaget sonderar också intressen hos tänkbara samarbetspartners i syfte att öka värdet av projektet och kunna accelerera utvecklingstakten. Den 14 november 2022 offentliggjorde Bolaget att man blivit inbjuden att upprätta ett bidragsavtal med European Innovation Council (EIC) som en del av ett konsortium som kommer att få ett bidrag om 3,8 MEUR från EIC Pathfinder-programmet. Detta bidrag kommer att finansiera utvecklingen av förbättrade NK-celler härstammande från iPS celler där konsortiet leds av Amniotics AB. Övriga medverkande är Lunds universitet, Medizinische Hochschule Hannover och Köpenhamns universitet.

Bolaget har initierat en fokuserad strategi som kommer att förändra den strategiska inriktningen och omfattningen av verksamheten, vilket ger besparingar på både kort och lång sikt. Besparingarna förväntas minska bolagets kostnader med tre fjärdedelar på sikt. Bolaget gör omfattande kostnadsbesparingar, inklusive neddragningar av personalstyrkan samt översyn av kostnader för den pågående kliniska studien. Bolaget kommer att lägga fokus inom PulmoStem-projektet på affärsutveckling för att finna samarbetspartner för fortsatt klinisk utveckling. Amniotics kommer under 2023 även prioritera NK003. Sammantaget avser Amniotics att minska kostnaderna genom att fokusera på sina kärnområden, med en inriktning på forskning och utveckling, utlicensiering och partnerskap avseende nuvarande och framtida stamcellsprojekt.
Bolaget bedömer dock att Amniotics befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. I syfte att finansiera Bolagets kliniska studier, forskning och utveckling samt affärsutveckling har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
 
Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 31,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5,0 MSEK. Nettolikviden avses därefter disponeras med upp till cirka 15,0 MSEK för återbetalning av brygglån genom kvittning eller kontant, vartefter resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Cirka 43 procent ska användas till finansiering av den pågående PulmoStem fas Ib-studien.
 • Cirka 9 procent ska användas till finansiering av det prekliniska arbetet med NK003.
 • Cirka 12 procent ska användas till finansiering av forskning och utveckling i form av labbkostnader och djurstudier.
 • Cirka 36 procent ska användas till finansiering av allmänna och administrativa kostnader (G&A) samt affärsutveckling.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 2 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare nettolikvid om högst cirka 69,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,5 MSEK som, efter återbetalning av brygglån och upplupen ränta med upp till cirka 4,6 MSEK, avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Cirka 42 procent ska användas till finansiering av den pågående PulmoStem fas Ib-studien
 • Cirka 20 procent ska användas till finansiering av det prekliniska arbetet med NK003.
 • Cirka 16 procent ska användas till finansiering av forskning och utveckling i form av labbkostnader och djurstudier.
 • Cirka 22 procent ska användas till finansiering av allmänna och administrativa kostnader (G&A) samt affärsutveckling.

Villkor för Företrädesemissionen
Bolagets styrelse har beslutat, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma i Bolaget den 20 januari 2023, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen består av högst 144 596 970 units, innehållande 144 596 970 nyemitterade aktier och 144 596 970 teckningsoptioner serie TO 2. Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolaget högst cirka 36,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 2 på maximal teckningskurs kan Amniotics komma att tillföras ytterligare högst cirka 72,3 MSEK.

Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) befintlig aktie i Amniotics berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av nio (9) units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,25 SEK per unit, vilket motsvarar 0,25 SEK per aktie.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat garantiåtaganden avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Villkor för teckningsoptioner serie TO 2
De vederlagsfria teckningsoptionerna serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 5 – 19 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar före den 31 maj 2023 (inklusive 31 maj 2023), dock lägst 0,055 SEK per aktie (motsvarande aktiens ungefärliga kvotvärde) och högst 0,5 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 144 596 970 aktier, från 16 066 330 aktier till 160 663 300 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 7 821 125,594982 SEK, från 869 013,954998 SEK till 8 690 139,549980 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 90,0 procent av röster och kapital i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner serie TO 2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 144 596 970 till totalt 305 260 270 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 7 821 125,594982 SEK till 16 511 265,144962 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 47,4 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 94,7 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Amniotics har erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland LSCS Invest AB, Christer Fåhraeus genom Fårö Capital och Bolagets verkställande direktör Marcus Larsson genom Deflexum AB. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 16,5 MSEK, vilket gör att Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 70 procent. För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

 • 20 januari 2023: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.
 • 20 januari 2023: Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen.
 • 23 januari 2023: Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen.
 • 24 januari 2023: Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen.
 • 26 januari 2023 – 6 februari 2023: Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market.
 • 26 januari 2023 – 9 februari 2023: Teckningsperiod.
 • 26 januari 2023 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen: Handel med betalda tecknade units (BTU).
 • 13 februari 2023: Beräknat datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

 
Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 20 januari 2023. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Lock-up-åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Bolaget genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Erbjudandet och lock-up-perioden varar under en period om 180 dagar från offentliggörandet av Företrädesemissionen.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser, garantiåtaganden och lock-up-åtaganden kommer att framgå av Prospektet.

Återbetalning och omförhandlade brygglån
Amniotics har i samband med Företrädesemissionen omförhandlat de utestående lån som upptagits från Modelio och Fårö Capital i maj 2022.

Fårö Capital tecknar sin pro rata-andel i Företrädesemissionen genom kvittning om cirka 2,8 MSEK gentemot motsvarande del av Fårö Capitals utestående lån. Fårö Capital har även lämnat ett garantiåtagande om cirka 1,9 MSEK. Modelio har lämnat ett garantiåtagande om 5,4 MSEK. I den mån garantin tas i anspråk kvittas det garanterade beloppet mot units som betalning för motsvarande del av Fårö Capitals respektive Modelios utestående lån. I den mån Fårö Capital och Modelio inte tilldelas det fulla antalet units som motsvarar deras garantiåtaganden ska ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan garantiåtagandena och det belopp som Fårö Capital och Modelio slutligen tilldelas återbetalas kontant. Därtill ska ytterligare 0,6 MSEK och 0,3 MSEK återbetalas till Modelio respektive Fårö Capital kontant vid sådan tidpunkt. Av emissionslikviden i Företrädesemissionen återbetalas således, genom kvittning eller kontant, 6,0 MSEK till Modelio och 5,0 MSEK till Fårö Capital. I det fall Företrädesemissionen tecknas utöver den säkerställda nivån, och Bolaget med det tillförs ytterligare likvider, ska de likvider som Bolaget tillförs netto efter kostnader och avgifter användas för att amortera ytterligare på Modelios lån.

Efter Företrädesemissionen och fullgörande av eventuell kvittning kommer Modelios kvarvarande lån att uppgå till ett kapitalbelopp om högst 4,0 MSEK, medan Fårö Capitals lån kommer att vara reglerat i sin helhet. Kvarvarande lån efter Företrädesemissionen förlängs till den 30 september 2023. Om Bolaget erhåller emissionslikvid vid utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 2 ska emellertid lånen återbetalas i förtid när Bolaget erhållit sådan emissionslikvid med ett belopp som motsvarar den erhållna emissionslikviden (efter avdrag för kostnader). Som ersättning för lånet utgår fortsatt en månatlig ränta om 1,5 procent samt en uppläggningsavgift till Modelio om 5 procent av de delar av Modelios lån som är utestående efter Företrädesemissionen.

Tidigareläggande av publiceringen av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 december 2022
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolagets styrelse beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 december 2022 till 19 januari 2023 istället för den 24 februari 2023 som tidigare har kommunicerats.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Amniotics i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:


Marcus Larsson
VD, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 705 67 87 57
E-post: ml@amniotics.com
 
Johny Humaloja
CFO, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 73 506 6856
E-post: jh@amniotics.com

Om Amniotics


Amniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till stamceller i fullgånget fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom regenerativ medicin. Amniotics har också en, av Läkemedelsverket, godkänd Good Manufacturing Practice (GMP) tillverkningsanläggning för att producera läkemedel för avancerad terapi (ATMP). Med en egen GMP-anläggning i drift sedan 2020 är Amniotics nu ett bolag i klinisk fas med den ledande läkemedelskandidaten PulmoStem™. Bolaget söker etablera strategiska partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier inriktade mot sjukdomar där det idag saknas effektiva behandlingar.
 
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB, e-post: certifiedadviser@redeye.se.
 
Läs mer på www.amniotics.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Amniotics kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 20 januari 2023 på Amniotics hemsida, www.amniotics.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 

Upcoming events

Read more

Subscribe