Media

Amniotics offentliggör utfall i företrädesemission

Regulatory

October 27, 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 3, som offentliggjordes den 31 augusti 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 1 359 358 819 units, motsvarande cirka 54,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 41 398 041 units, motsvarande cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter och 1 101 287 240 units, motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen, tecknats av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Amniotics initialt cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen tillförs Amniotics initialt cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Amniotics kan därtill komma att tillföras ytterligare cirka 25 MSEK om samtliga teckningsoptioner serie TO 3 utnyttjas för teckning av aktier.

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det EU-tillväxtprospekt som upprättat med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 10 oktober 2023 (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade units tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktier och aktiekapital
Den extra bolagsstämman den 3 oktober 2023 beslutade att minska aktiekapitalet med totalt 10 777 375,418428 SEK från 11 277 784,238428 SEK till 500 408,82 SEK, i två omgångar. Dessa minskningar medför att kvotvärdet per aktie minskas från cirka 0,054089 SEK till 0,0024 SEK. När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Amniotics att öka med 2 502 044 100 aktier, från 208 503 675 aktier till 2 710 547 775 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 6 004 905,84 SEK, från 500 408,82 SEK till 6 505 314,66 SEK.

Om samtliga teckningsoptioner serie TO 3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 502 044 100 aktier till totalt 5 212 591 875 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 6 004 905,84 SEK till 12 510 220,50 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 44, 2023. Därefter kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner serie TO 3. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Teckningsoptioner
En (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 26 februari – 8 mars 2024 till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns på Amniotics hemsida (www.amniotics.com).

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Amniotics i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Larsson
VD, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 705 67 87 57
E-post: ml@amniotics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023.

Om Amniotics
Amniotics AB (publ) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa terapier, baserade på stamceller från fostervatten. Bolagets mål är att utveckla terapier för att behandla sjukdomar där effektiva behandlingar idag saknas. Amniotics har en etablerad GMP-anläggning, godkänd och licensierad av Läkemedelsverket. Företaget har kapacitet som en kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) för andra bioteknikföretag. Amniotics har sitt säte i Lund.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB.

Läs mer på www.amniotics.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Amniotics har endast skett genom det Prospekt avseende Företrädesemissionen som offentliggjordes av Bolaget den 10 oktober 2023 på Amniotics hemsida, www.amniotics.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Upcoming events

Read more

Subscribe