Media

Amniotics offentliggör utfall i företrädesemission

Regulatory

March 13, 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units, bestående av 144 596 970 nyemitterade aktier och 144 596 970 teckningsoptioner serie TO 2, som offentliggjordes den 20 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 74 395 035 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen. Därtill tecknades 8 297 907 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen, och 18 524 938 units, motsvarande cirka 12,8 procent, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 70 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Amniotics initialt cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader samt kvittning och återbetalning av utestående brygglån till Fårö Capital AB (”Fårö Capital) och Modelio Equity AB (publ) (”Modelio”). Efter Företrädesemissionen och fullgörande av kvittning uppgår Modelios kvarvarande lån till ett kapitalbelopp om 4,0 MSEK, medan Fårö Capitals lån är reglerat i sin helhet. I juni 2023 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 2 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier.

Teckning och tilldelning

Totalt tecknades 74 395 035 units, motsvarande cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 297 907 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen, och 18 524 938 units, motsvarande cirka 12,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 70 procent.

Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2. En (1) teckningsoption serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar före den 31 maj 2023 (inklusive 31 maj 2023), dock lägst 0,055 SEK per aktie (motsvarande aktiens ungefärliga kvotvärde) och högst 0,5 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Amniotics en initial emissionslikvid om cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader samt kvittning och återbetalning av utestående brygglån till Fårö Capital och Modelio. Efter Företrädesemissionen och fullgörande av kvittning uppgår Modelios kvarvarande lån till ett kapitalbelopp om 4,0 MSEK, medan Fårö Capitals lån är reglerat i sin helhet. I juni 2023 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 2 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier.

Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Amniotics med 101 217 880 aktier från 16 066 330 aktier till 117 284 210 aktier och aktiekapitalet ökar med 5 474 787,970577 SEK från 869 013,954998 SEK till 6 343 801,925575 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 101 217 880 till totalt 218 502 090 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 5 474 787,970577 SEK till 11 818 589,896152 SEK.

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet AMNI BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 12, 2023. Därefter kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 17 februari 2023 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Amniotics i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta:


Marcus Larsson
VD, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 705 67 87 57
E-post: ml@amniotics.com
 
Johny Humaloja
CFO, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 73 506 6856
E-post: jh@amniotics.com

Om Amniotics


Amniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till stamceller i fullgånget fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom regenerativ medicin. Amniotics har också en, av Läkemedelsverket, godkänd Good Manufacturing Practice (GMP) tillverkningsanläggning för att producera läkemedel för avancerad terapi (ATMP). Med en egen GMP-anläggning i drift sedan 2020 är Amniotics nu ett bolag i klinisk fas med den ledande läkemedelskandidaten PulmoStem™. Bolaget söker etablera strategiska partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier inriktade mot sjukdomar där det idag saknas effektiva behandlingar.
 
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB, e-post: certifiedadviser@redeye.se, telefon: +46 (0) 8 121 576 90.
 
Läs mer på www.amniotics.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Amniotics har endast skett genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 17 februari 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.amniotics.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 

Upcoming events

Read more

Subscribe