Media

Amniotics publicerar rapport för fjärde kvartalet 2022

Regulatory

January 19, 2023

Första patient kohorten behandlad med PulmoStem™

Oktober – December i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -9,8 (-13,2) MSEK.
 • Totalresultat uppgick till -10,9 (-13,2) MSEK.
 • Totalresultat per aktie uppgick till -0,68 (-0,82) kr.
 • Kassaflödet uppgick till -14,5 (-10,2) MSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9,1 (44) MSEK.
 • Soliditet vid rapportperiodens slut uppgick till 5 (85) %.
 • Bolaget meddelade att man kommer att förändra den strategiska inriktningen och omfattningen av verksamheten för att minska kostnaderna på både kort och lång sikt.
 • Bolaget har avslutat avtalet med Lago Kapital om likviditetsgaranti för bolagets aktie.
 • Amniotics bjöds in för att teckna ett bidragsavtal om 3,8 MEUR med European Innovation Council (EIC) från Pathfinder-programmet, som en del av ett konsortium. Projektet avser att utveckla och förbättrade Natural Killer (NK)-celler för behandlingar mot cancer.
 • Bolaget beslöt att tidigarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för kvartal 4 2022 till den 19 januari 2023.

Övriga händelser under kvartalet

 • Amniotics beviljades patent i USA för sitt onkologiprogram AMNI-NK003.
 • Den första patienten doserades i oktober i bolagets fas Ib-studien med PulmoStem™.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Bolaget kallade till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari 2023.
 • Styrelsen i Amniotics, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 17 februari 2023, beslutade att genomföra en emission av 144 596 970 units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 36,1 MSEK, motsvarande cirka 31 MSEK efter sedvanliga emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 70 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, på maximal teckningskurs, kan Amniotics komma att tillföras ytterligare högst cirka 70 MSEK efter transaktionskostnader.
 • Amniotics har i samband med företrädesemissionen omförhandlat de utestående lån som upptagits från Modelio Equity AB och Fårö Capital AB i maj 2022. Efter företrädesemissionen kommer kvarstående kapitalbelopp att uppgå till högst 4,0 MSEK från Modelio Equity AB, medan Fårö Capital AB:s lån kommer att vara reglerat i sin helhet. Lånet förlängs till den 30 september 2023 och löper fortsatt med en månatlig ränta om 1,5 procent.

Januari – December i sammandrag 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -46,7 (-51,5) MSEK.
 • Totalresultat uppgick till -48 (-53,6) MSEK.
 • Totalresultat per aktie uppgick till -2,99 (-3,34) kr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -34,9 (43,5) MSEK

Vd har ordet
Resultat från första patientkohorten stöder användning av Amniotics stamceller
 
Amniotics inledde det fjärde kvartalet 2022 med att nå en viktig milstolpe genom att för första gången administrera fostervatten-deriverade mesenkymala stamceller till människa. Denna fas Ib studie utvärderar den lungspecifika cellprodukten PulmoStem hos sjukhusinlagda patienter med Covid-19 och andra svåra luftvägsvirus som t.ex. influensa. Under kvartalet färdigbehandlades den första patient kohorten. Positiva Initiala säkerhets-data i dessa patienter innebär att vi kunde gå vidare till nästa dosnivå.

Amniotics har genom arbetet med PulmoStem visat förmågan att ta en upptäckt från laboratoriet genom ett gediget utvecklings-arbete till prövning i klinisk studie.

En annan glädjande utveckling under kvartalet var att Amniotics inbjöds att leda ett EU-konsortium för utveckling av Natural Killer-cell (NK) inom cancerterapi. Detta EIC-Pathfinder anslaget löper över tre år och den totala bidragssumman är 3.8 MEUR. I konsortiet ingår Köpenhamns Universitet, Hannover Hochschule och Lunds Universitet. Projekt som betecknas NK003, kommer att utveckla generella NK-celler för tillverkning i stora volymer med Amniotics cellodlingsteknologier. Förutom sin inneboende effekt mot cancer-celler, utrustas cellerna med målsökande ytreceptorer som förstärker anticancer-effekten. Cellterapier inom cancerbehandling är ett mycket lovande område med stor tillväxt under de senaste åren. Dock är behandling-arna i dag begränsade eftersom de är helt individualiserade för varje enskild patient och därmed mycket kostsamma. Målsättningen med NK003 är att kunna erbjuda patienter behandling med generellt användbara immunologiskt högaktiva celler inom cancer-behandling. Vi ser med tillförsikt framemot att driva NK-cell projektet vidare, intern och inom konsortiet. Amniotics har också under det sista kvartalet i år beviljats ett viktigt patent i USA för vårt onkologiprogram AMNI-NK003.
 
En strategisk översyn av Bolagets verksamhet har också genomförts under kvartalet och lett till en ytterligare fokusering av Amniotics verksamhet till aktiviteter som är tydligt värdeskapande i relativ närtid. Det innebär betydande besparingar och tyvärr också personalminskningar. Besparingsprogrammet förväntas på sikt leda till att Bolagets löpande kostnader reduceras med ca 75%. Det osäkra klimatet på kapitalmarknaden för utvecklings-bolag i tidigt skede inom bioteknologi är en viktig anledning till att vi behövt anpassa vår operativa verksamhet. Vidare beslutade styrelsen den 17 januari om en företrädes-emission vilken är garanterad till 70%, och villkorad av godkännande vid extra bolags-stämma den 17 februari 2023. I samband med att emissionen genomförs kommer Amniotics lånebörda att reduceras signifikant.

Vi går under 2023 vidare med den pågående klinisk studien, som ser mycket lovande ut, samt ett spännande NK-cell-projekt som är EU finansierat, och en tydligt fokuserad strategi med en lägre kostnadsmassa. Jag ser nu, tillsammans med mitt team, med tillförsikt fram emot ett spännande 2023 då vi ska nå ett flertal milstolpar.
 
Lund, januari 2023
Marcus Larsson

Upcoming events

Read more

Subscribe