Media

Amniotics säkerställer fortsatt kortsiktigt kapitalbehov genom förlängning av låneavtal och fortsatta tjänster enligt serviceavtal

Regulatory

May 21, 2024

Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Amniotics överenskommit om ytterligare en förlängning av det utestående lånet om cirka 3,3 MSEK från Buntel AB (”Buntel”) till den 30 juni 2024. Vidare har Magle Chemoswed AB (”Magle”) meddelat Amniotics att Magle, trots att Magle genom pressmeddelande den 20 maj 2024 meddelat att Magle inte fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet avseende Amniotics, avser att fortsätta avropa tjänster enligt det serviceavtal som parterna ingick den 21 mars 2024 även under juni 2024. Förlängningen av låneavtalet och det fortsatta samarbetet med Magle förväntas tillsammans säkerställa Amniotics kortsiktiga kapitalbehov fram till slutet av juni 2024. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats arbetar Bolagets ledning och styrelse fortsatt aktivt för att identifiera och utvärdera olika tänkbara lösningar för att på olika sätt säkerställa Bolagets fortsatta finansieringsbehov. Någon lösning har dock hittills inte säkerställts och styrelsen ser fortsatt stora svårigheter att säkra Bolagets finansieringsbehov på sikt.

Den 20 maj 2024 meddelade Magle att Magle inte fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet avseende Amniotics. I anledning av att erbjudandet inte fullföljs har Amniotics nödgats vidta åtgärder för att säkerställa Bolagets kortsiktiga finansieringsbehov där Bolaget tidigare kommunicerat att finansieringen endast varit säkerställd fram till utgången av maj 2024.

Mot bakgrund av ovanstående har Amniotics idag träffat en överenskommelse med Buntel om att ytterligare senarelägga förfallodagen för det resterande lånet som Amniotics har utestående från Buntel till den 30 juni 2024. Lånet som per idag, inklusive upplupen ränta, uppgår till cirka 3,3 MSEK skulle annars, efter den senaste förlängningen, ha återbetalats senast den 31 maj 2024.

Den 21 mars 2024 offentliggjorde Amniotics att Amniotics ingått ett serviceavtal med Magle enligt vilket Amniotics ska tillhandahålla tjänster till Magle avseende GMP-aktiviteter och utveckling. Avtalet löper under sex månader men vardera parten har efter den 31 maj 2024 rätt att säga upp avtalet till omgående förtida upphörande. Amniotics är inte garanterad några intäkter enligt avtalet men Magle har meddelat att Magle avser att fortsätta avropa tjänster under serviceavtalet även under juni 2024. Baserat på detta förväntar sig Amniotics att erhålla intäkter om cirka 1 MSEK för juni 2024.

Bolaget bedömer att förlängningen av låneavtalet och det fortsatta samarbetet med Magle, tillsammans med tillgängliga likvida medel, säkerställer Amniotics kortsiktiga kapitalbehov fram till slutet av juni 2024. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats arbetar Bolagets ledning och styrelse fortsatt aktivt för att identifiera och utvärdera olika tänkbara lösningar för att på olika sätt säkerställa Bolagets fortsatta finansieringsbehov. Någon lösning har dock hittills inte säkerställts och styrelsen ser fortsatt stora svårigheter att säkra Bolagets finansieringsbehov på sikt.

Upcoming events

Read more

Subscribe