Media

Amniotics upphandlar toppgarantiåtaganden samt ingår ytterligare teckningsförbindelser för en fullt säkerställd företrädesemission

Regulatory

September 6, 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller ”Bolaget”), beslutade den 31 augusti 2023, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma i Bolaget den 3 oktober 2023, att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 25 MSEK (”Företrädesemissionen”). Amniotics meddelar härmed att Bolaget har säkrat ett toppgarantisyndikat, bestående av bland andra Max Mitteregger och Bolagets styrelseledamot Fredrik Tiberg, utöver det tidigare offentliggjorda garantisyndikatet. Toppgarantisyndikatet har lämnat toppgarantier om totalt 5 MSEK, vilket motsvarar cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget tidigare kommunicerat att Bolagets verkställande direktör och styrelseledamot Marcus Larsson, via Deflexum AB, styrelseordföranden Peter Buhl Jensen och styrelseledamöterna Ingrid Atteryd Heiman och Fredrik Tiberg, lämnat teckningsavsikter om totalt cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 11,9 procent av Företrädesemissionen. Amniotics meddelar härmed att de som lämnat teckningsavsikter nu, genom teckningsförbindelser, formellt åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser, botten- och toppgarantiåtaganden uppgående till cirka 25 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är nu således fullt säkerställd.

Utöver de tidigare kommunicerade garantiåtagandena har Amniotics säkrat ett toppgarantisyndikat, bestående av bland andra Max Mitteregger och Bolagets styrelseledamot Fredrik Tiberg, om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandena utgår kontant garantiersättning om sexton (16) procent av det garanterade beloppet.

Vidare har Bolaget tidigare offentliggjort att Bolagets verkställande direktör och styrelseledamot Marcus Larsson, via Deflexum AB, styrelseordföranden Peter Buhl Jensen och styrelseledamöterna Ingrid Atteryd Heiman och Fredrik Tiberg, lämnat teckningsavsikter om totalt cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 11,9 procent av Företrädesemissionen. Sedan offentliggörandet har Bolaget nu erhållit formella teckningsförbindelser från samtliga av de som tidigare kommunicerat teckningsavsikter. Genom teckningsförbindelserna har Deflexum AB åtagit sig att teckna för cirka 2,5 MSEK, Peter Buhl Jensen har åtagit sig att teckna för 250 KSEK, Ingrid Atteryd Heiman har åtagit sig att teckna för 10 KSEK och Fredrik Tiberg har åtagit sig att teckna för cirka 194 KSEK. Ingen ersättning utgår för erhållna teckningsförbindelser.

Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK, bottengarantiåtaganden om cirka 13,5 MSEK, och toppgarantiåtaganden om 5 MSEK, vilket sammanfattningsvis medför att Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 25 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är nu således fullt säkerställd.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Amniotics i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:Marcus Larsson
VD, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 705 67 87 57
E-post: ml@amniotics.com

Detta är sådan information som Amniotics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2023 kl. [**].

Om AmnioticsAmniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till stamceller i fullgånget fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom regenerativ medicin. Amniotics har också en, av Läkemedelsverket, godkänd Good Manufacturing Practice (GMP) tillverkningsanläggning för att producera läkemedel för avancerad terapi (ATMP). Med en egen GMP-anläggning i drift sedan 2020 är Amniotics nu ett bolag i klinisk fas med den ledande läkemedelskandidaten PulmoStem™. Bolaget söker etablera strategiska partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier inriktade mot sjukdomar där det idag saknas effektiva behandlingar.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB, e-post: certifiedadviser@redeye.se, telefon: +46 (0) 8 121 576 90.

Läs mer på www.amniotics.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Amniotics kommer endast att ske genom det prospekt avseende Företrädesemissionen som väntas offentliggöras av Bolaget omkring den 9 oktober 2023 på Amniotics hemsida, www.amniotics.com (”Prospektet”). Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Upcoming events

Read more

Subscribe