Media

Idag inleds utnyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 2 i Amniotics

Regulatory

June 5, 2023

Utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner serie TO 2 (“Teckningsoptioner”) som emitterades i samband med Amniotics AB:s (”Amniotics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som offentliggjordes den 20 december 2022 (”Företrädesemissionen”) inleds idag, den 5 juni 2023.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna:

  • Teckningskursen har fastställts till 0,06 SEK per aktie.
  • Teckningskursen har definierats som sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 17 maj – 31 maj 2023. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,085 SEK.
  • Utnyttjandeperioden pågår under perioden 5 – 19 juni 2023.
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan högst 101 217 880 aktier tillkomma. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Amniotics öka med 101 217 880 till totalt 218 502 090 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 5 474 787,970577 SEK till 11 818 589,896152 SEK.
  • Planerad kommunikation av utfall: 21 juni 2023.

Totalt emitterade Amniotics 101 217 880 units i Företrädesemissionen, som bestod av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Utnyttjandeperioden av Teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 5 juni 2023, till och med den 19 juni 2023. En (1) Teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023, dock lägst 0,055 SEK per aktie (motsvarande aktiens ungefärliga kvotvärde) och högst 0,5 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,085 SEK varför teckningskursen har fastställts till 0,06 SEK per aktie.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer Amniotics att tillföras cirka 6 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde måste de aktivt avyttras senast den 15 juni 2023 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 19 juni 2023.

För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader.

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 juni 2023 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 19 juni 2023 förfaller utan värde.

Utnyttjande av Teckningsoptioner
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner
Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för utnyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående utnyttjande av Teckningsoptioner.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities AB:s hemsida www.vatorsecurities.se och Amniotics hemsida www.amniotics.com. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities AB tillhanda senast klockan 15.00 den 19 juni 2023.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Amniotics i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och Teckningsoptioner i Amniotics har endast skett genom det prospekt som Amniotics offentliggjorde den 17 februari 2023.

Upcoming events

Read more

Subscribe