Media

Kommuniké från årsstämman i Amniotics AB (publ) den 19 maj 2022

Regulatory

May 19, 2022

Idag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Amniotics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021, samt att tillgängliga medel om totalt 48 493 tkr överförs i ny räkning.
 
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 
Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Månsson, Marcus Larsson, Christopher Bravery, Fredrik Tiberg, Ingrid Atteryd Heiman och Peter Buhl Jensen som styrelseledamöter. Peter Buhl Jensen omvaldes som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamoten Christer Fåhraeus hade avböjt omval.
 
Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.
 
Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode åt revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
 
Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens 4–5 §§ så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.
 
Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska rymmas inom gränserna för bolagets bolagsordning. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, sammanlagt högst uppgå till 4 016 583 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget, samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).
 
Lund den 19 maj 2022
Amniotics AB (publ)
 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 15.00 CEST.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats,
https://www.amniotics.com/amniotics/corporate-governance/general-meeting/

Upcoming events

Read more

Subscribe