Media

Kommuniké från extra bolagsstämma i Amniotics AB (publ) den 17 februari 2023

Regulatory

February 17, 2023

Idag, den 17 februari 2023, hölls extra bolagsstämma i Amniotics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.
 
Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens 4–5 §§ så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 17 januari 2023 om företrädesemission av högst 144 596 970 units (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 36,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 72,3 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 21 februari 2023 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av nio (9) units. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 144 596 970 aktier och högst 144 596 970 teckningsoptioner serie TO 2. Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,25 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
 
Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 23 februari – 9 mars 2023. En (1) teckningsoption serie TO 2 ger rätt att under perioden 5 – 19 juni 2023 teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under 10 handelsdagar fram till och med den 31 maj 2023, dock maximalt 0,5 kronor per aktie och som lägst 0,055 kronor. 
 
Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 7 821 125,594982 SEK och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 2 som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 7 821 125,594982 SEK.
 
Lund den 17 februari 2023
Amniotics AB (publ)

För ytterligare information kontakta:


Marcus Larsson
VD, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 705 67 87 57
E-post: ml@amniotics.com
 
Johny Humaloja
CFO, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 73 506 6856
E-post: jh@amniotics.com

Om Amniotics


Amniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till stamceller i fullgånget fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom regenerativ medicin. Amniotics har också en, av Läkemedelsverket, godkänd Good Manufacturing Practice (GMP) tillverkningsanläggning för att producera läkemedel för avancerad terapi (ATMP). Med en egen GMP-anläggning i drift sedan 2020 är Amniotics nu ett bolag i klinisk fas med den ledande läkemedelskandidaten PulmoStem™. Bolaget söker etablera strategiska partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier inriktade mot sjukdomar där det idag saknas effektiva behandlingar.
 
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB, e-post: certifiedadviser@redeye.se, telefon: +46 (0) 8 121 576 90.
 
Läs mer på www.amniotics.com.
 

Upcoming events

Read more

Subscribe