Media

Korrigering av offentliggjort utfall av utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 2

Regulatory

June 22, 2023

Styrelsen för Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller ”Bolaget”) lämnar idag på grund av ett tekniskt misstag korrigerade uppgifter om utfallet av utnyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 2 (”Teckningsoptioner”) som offentliggjordes den 21 juni 2023 och som emitterades i samband med Amniotics företrädesemission av units som offentliggjordes den 20 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Korrigeringen innebär att Teckningsoptionerna tecknades till cirka 90 procent, i stället för tidigare kommunicerade cirka 78 procent, och Amniotics därmed tillförs cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader, i stället för tidigare kommunicerade cirka 4,7 MSEK.

Totalt emitterade Amniotics 101 217 880 units i Företrädesemissionen, som bestod av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. En (1) Teckningsoption medförde rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,06 SEK per aktie. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023. Korrigerade uppgifter av det slutliga utfallet visar att utnyttjandegraden, efter korrigering för ett tekniskt misstag, uppgick till cirka 90 procent, innebärande att 91 219 465 Teckningsoptioner utnyttjades för teckning lika många aktier. Utnyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier under vecka 28, 2023.

Genom utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet aktier i Amniotics ökar med 91 219 465, från 117 284 210 till 208 503 675. Aktiekapitalet i Amniotics ökar med 4 933 982,312853 SEK, från 6 343 801,925575 SEK till 11 277 784,238428 SEK.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Amniotics i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och Teckningsoptioner i Amniotics har endast skett genom det prospekt som Amniotics offentliggjorde den 17 februari 2023.

Upcoming events

Read more

Subscribe