Media

Rapport över det tredje kvartalet 2021

Regulatory

November 12, 2021

Förbereder för klinisk fas

Juli – september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9 778 (-5 437) tkr.
 • Totalresultat uppgick till -10 211 (-5 998) tkr.
 • Totalresultat per aktie uppgick till -0,64 (-0,54) kr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 54 158 (9 754) tkr.
 • Som en konsekvens av inlösen av teckningsoptionerna serie 2017/2021 och serie 2018/2021 ökade aktiekapitalet med 204 500 aktier och likviden som tillfördes till bolaget uppgick till 1 842 tkr.
 • Soliditet vid rapportperiodens slut uppgick till 92 (88) %.
 • Nasdaq Stockholm godkände handel med Amniotics aktie och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market och första handelsdag var den 6 juli 2021.

 
Januari – september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -39 088 (-15 782) tkr.
 • Totalresultat uppgick till -40 380 (-17 145) tkr.
 • Totalresultat per aktie uppgick till -2,55 (-1,54) kr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 53 648 (3 727) tkr.
 • Under andra kvartalet genomförde Amniotics en emission som tillförde bolaget 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

 
Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ledamöterna i valberedningen utsågs och består av: Christer Fåhraeus, Marcus Larsson, Lars Stigsson representerad av Fredrik Tiberg och Peter Buhl Jensen, styrelseordförande i Amniotics AB.
 • Lars Stigsson, styrelseledamot i Amniotics AB (publ) avgick ur styrelsen den 12 oktober 2021.

Vd har ordet
Aktivitetsnivån var hög under det tredje kvartalet och vi såg en fortsatt tillväxt i Amniotics organisation och kapacitet. Med nya medlemmar ombord, inklusive konsulter, inom produktion och klinik har vi skapat förutsättningar för fortsatt fokus på utveckling och att öka värdet av våra program.

Under kvartalet fortsatte vi arbetet med vår produktportfölj. För vårt utvecklingsprogram som ligger längst fram och som är inriktat på ARDS/COVID-19, kommer ansökan för den planerade kliniska prövningen 2022 snart att sändas in. Vi arbetar planenligt och ett antal kliniker kommer att delta i den kommande studien. Studien är väl planerad och kommer att slutföras i samarbete med våra kliniska konsulter (CRO). Vi arbetar i nära samarbete med vår CRO, och vi har riskreducerande strategier för att säkerställa att vi bibehåller takten i projektet och undviker störningar.

Utöver planeringensarbetet med studien tillverkar vi förnärvarande stamceller som kommer att användas i människa i ARDS/COVID-19-studien. Vi har framgångsrikt tillverkat ett antal batcher under kvartalet. Det är glädjande att se att kvalitet, utbyte och tillverkningsprocesser är i linje med vad vi förutspått. Under årets sista kvartal kommer vi att fortsätta att tillverka batcher av stamceller som ska användas i den planerade studien 2022.

Andra företag inom stamcells området har visat effekt med sina stamcellsprövningsläkemedel, trots att COVID-19 är en sjukdom där behandlings-rekommendationerna förändrats över tid och över kontinenter. Det gör det svårare att visa effekt. Våra kollegors resultat har stärkt vår tro på Amniotics PulmoStem produkt för nämnda indikation.

Den pågående COVID-19-pandemin är långt ifrån över. Med nya utbrott och ett virus som ständigt muterar finns det ett stort behov av en effektiv behandling av lungsjukdomar. Det behovet kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har skapat ett speciellt nödprogram för möjliga coronavirus terapier, Coronavirus Treatment Acceleration Program (CTAP) för att se till att nya behandlingar kommer patienter till godo så snabbt som möjligt. För närvarande finns det 660 läkemedelsutvecklingsprojekt i planeringsstadiet.
 
“Fortsatta framsteg med att genomföra vår strategi.”
Tillsammans med framstegen i den kommande COVID-19 studien, har Amniotics även påbörjat arbetet med andra lungindikationer och börjat samarbeta med kliniker och läkare. Kollegor inom stamcellsområdet har kunnat visa potentiell effekt med MSC inom neurologiska indikationer. Dessa MSC är producerade med en annan metod än den som Amniotics använder i CogniStem och som vår produkt bygger på. Vi tror att CogniStem kan leverera jämförbara eller ännu bättre effekt tack vare dess neonatala ursprung och neurala specificitet.

Amniotics har ett pågående pre-kliniskt program inom pediatrisk neurologi och vi förväntar oss data under Q4 i år, som vi räknar med att kunna presentera under 2022. Som nämnts i vår Q2-rapport, har Amniotics starka prekliniska data inom lungtransplantation, och vi förväntar oss att även presentera dessa under 2022.

Jag är stolt över att kunna nämna att Amniotics valdes ut som en av "Rising Stars" av Swedish American Life Science Society (SALSS) i mitten av oktober.

Jag ser framemot ett fortsatt händelserikt sista kvartal 2021 med bl.a. förberedelserna av den planerade fas I-studien i ARDS/COVID-19 som nästa viktiga milstolpe.

Lund, November 2021
 
Kåre Engkilde, CEO

Upcoming events

Read more

Subscribe