Media

Slutgiltig studierapport erhållen för kliniska Fas Ib studien av PulmoStem

Non-Regulatory

September 13, 2023

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelar idag att bolaget har erhållit den slutliga studierapporten för bolagets kliniska prövning med cellterapikandidaten PulmoStem vilken utvärderats i patienter som insjuknat i svår virusinfektion i nedre luftvägarna inkluderande Covid-19, Influenza A och RS-virus. Rapporten konfirmerar de tidigare kommunicerade positiva topline-data för säkerhet och tolererbarhet.

Det primära syftet med studien var att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av intravenös dosering av PulmoStem hos patienter med svåra nedre luftvägsinfektioner såsom covid-19, influensa A och RS-virus. Studien inkluderade också sekundära och explorativa effektmått, relaterade till biomarkörer för lungskada och inflammation, samt andra kliniska effektmått. Studien var en adaptiv och dos-eskalerande studie som omfattade 6 inlagda patienter med covid-19 eller andra nedre luftvägsinfektioner och genomfördes på en klinik i Sverige.

Bolaget kommer tillsammans med studieansvariga läkare och forskare sammanställa och publicera resultaten i en akademisk facktidskrift.
-Vi är nöjda med att den slutliga studierapporten nu är i vår hand. Analys av studiedata rörande hur inflammation i lungan kan moduleras kommer stödja den fortsatta utvecklingen av PulmoStem, säger Marcus Larsson, vd, Amniotics AB.

Upcoming events

Read more

Subscribe