Media

Utnyttjandeperioden för Amniotics teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Regulatory

May 5, 2022

Amniotics AB (publ) (“Amniotics” eller “Bolaget”) genomförde en unitemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”teckningsoptionerna”) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market den 6 juli 2021. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds idag, den 5 maj 2022, och pågår till och med den 19 maj 2022. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Amniotics. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, till 23,50 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Amniotics att tillföras cirka 34,4 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum
Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 19 maj 2022. Teckningsoptionerna som inte utnyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 17 maj 2022.

Detaljerad information och instruktioner för teckning
Utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 19 maj 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 19 maj 2022.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.amniotics.com, www.nordic-issuing.se, www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 19 maj 2022 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med TO1
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 17 maj 2022 under kortnamn TO1 och med ISIN-kod SE0016101471. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 19 maj 2022 eller säljs senast den 17 maj 2022 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 23 maj 2022. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Amniotics.

Antal teckningsoptioner och möjlig likvid från utnyttjandet
Antal teckningsoptioner uppgår till 1 463 415. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Amniotics att tillföras cirka 34,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Amniotics öka med 1 463 415 aktier till 17 529 745 aktier och aktiekapitalet öka med 79 154,86 kronor till 948 168,81 kronor. Detta medför en utspädning om cirka 8,35 procent baserat på antalet aktier i Amniotics efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.amniotics.com.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

Upcoming events

Read more

Subscribe